หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ Thamma.Org Luangta.Net

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระชุดหลักใจ

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 1 2505  Click Play Google Drive 

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2504 2505 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 25 มี.ค. 2504 ทาน 44.25
 2.) 8 มิ.ย. 2504 พุทธบริษัท 29.02
 3.) 9 มิ.ย. 2504 สังขารภายใน-ภายนอก 24.06
 4.) 13 ก.พ. 2505 ฝากบุญกุศลไว้เป็นมูลนิธิ 22.09
 5.) 7 มิ.ย. 2505 จุดที่รวมแห่งอริยธรรม 43.27
 6.) 22 ก.ค. 2505 สมบัติมีค่าในพระศาสนา 55.51
 7.) 28 ก.ค. 2505 สังขารธรรม 62.16
 8.) 31 ก.ค. 2505 รากฐานของพระศาสนา 61.47
 9.) 4 ส.ค. 2505 อย่าประมาทนอนใจในชีวิต 31.58
 10.) 10 ส.ค. 2505 ทำตัวเหมือนแม่เนื้อ 53.40
 11.) 15 ส.ค. 2505 อบายมุข 27.09
 12.) 25 ส.ค. 2505 สติปัฏฐานสี่ 60.13
 13.) 2 ก.ย. 2505 การอยู่กับครูอาจารย์ 48.44
 14.) 4 ก.ย. 2505 รู้โลกรู้ธรรม 57.32
 15.) 10 ก.ย. 2505 พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 55.24
 16.) 12 ก.ย. 2505 สวากขาตธรรม 59.02

    เวลารวม: 12:16.45s

 

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 2 2505-2507  Click Play Google Drive 

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2505 – 2506 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
 1.) 18 ก.ย. 2505 อนุศาสน์แปด 58.12
 2.) 12 ต.ค. 2505 ยึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิต 61.40
 3.) 28 ต.ค. 2505 ทำความรอบคอบกับสติปัญญา 51.11
 4.) 5 พ.ย. 2505 พระจริง พระปลอม 59.17
 5.) 17 ก.พ. 2506 กิเลสกับธรรม 31.32
 6.) 4 มี.ค. 2506 จิตสงบ-จะเกิดความอัศจรรย์ 45.08
 7.) 14 เม.ย. 2506 อริยสัจสี่ 46.59
 8.) 17 ก.ค. 2506 หลักของวัฏฏะ 36.51
 9.) 24 ก.ค. 2506 การอบรมสมาธิ 49.18
 10.) 25 ก.ค. 2506 งามในธรรม 41.47
 11.) 12 ส.ค. 2506 ทางดำเนินสู่มรรคผลนิพพาน 49.04
 12.) 8 ก.ย. 2506 กิจประจำวันของใจที่มีกิเลส 43.15
 13.) 10 พ.ย. 2506 เหตุแห่งความร่มเย็น 44.55
 14.) 25 ธ.ค. 2506 วัฏฏะเป็นสิ่งที่รู้ได้ยาก 48.40
  15.) 25 ม.ค. 2507 พระอยู่ที่ใจ 37.40
  16.) 15 ก.พ. 2507 การฟังธรรมให้ได้ผล 28.48

    เวลารวม: 12:14.17s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 3 2507     Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2507 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 16 ก.พ. 2507 บุญคุณของพ่อ-แม่ 50.34
  2.) 17 ก.พ. 2507 ทางเดินถึงความสิ้นทุกข์ 38.35
  3.) 18 ก.พ. 2507 เรียงลำดับอริยภูมิ 34.33
  4.) 19 ก.พ. 2507 อานิสงส์ของการฟังธรรม 42.01
  5.) 20 ก.พ. 2507 ใจเป็นศูนย์กลางของโลก 25.56
  6.) 21 ก.พ. 2507 อริยสัจนอก อริยสัจใน 40.22
  7.) 14 มี.ค. 2507 เหตุแห่งกรรม 33.28
 8.) 16 มี.ค. 2507 อริยสัจกับครอบครัว 45.05
 9.) 17 มี.ค. 2507 การอบรมเป็นสิ่งสำคัญ 35.45
 10.) 18 มี.ค. 2507 การดำเนินของพระพุทธเจ้า 42.28
 11.) 27 มี.ค. 2507 ความโง่และความสงสัย 45.06
  12.) 28 มี.ค. 2507 ปฏิปทาของพระพุทธเจ้า 33.03
 13.) 24 พ.ค. 2507 ครูอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี 44.39
 14.) 14 ก.ค. 2507 พระแปลว่าประเสริฐ 39.55
 15.) 22 ก.ค. 2507 พุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธา 41.27
 16.) 23 ก.ค. 2507 กิเลส-ธรรมะ เป็นอย่างไร 54.46
  17.) 24 ก.ค. 2507 การเกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก 20.36
  18.) 27 ก.ค. 2507 การเกิดมาพบพระพุทธศาสนา 42.11

    เวลารวม: 11:50.30s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 4 2507-2508 Click Play Google Drive 

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2507 – 2508 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 25 พ.ย. 2507 ธรรมวินัยเป็นทางเดินของพระ 44.27
  2.) 28 พ.ย. 2507 ธรรม การแสวงหาและอบรม 37.21
  3.) 30 พ.ย. 2507 จิต สวากขาตธรรม 27.15
  4.) 6 ธ.ค. 2507 หาเหตุ-หวังผล 34.03
  5.) 9 ธ.ค. 2507 มุ่งหน้าศึกษา-หาครูบาอาจารย์ 33.45
  6.) 20 ม.ค. 2508 บำเพ็ญตนเพื่อหวังพ้นกรรม 35.34
  7.) 21 ม.ค. 2508 ปฏิสงฺขา โยนิโส 34.27
 8.) 22 ม.ค. 2508 ทางจะให้รู้ธรรม 43.40
 9.) 29 ม.ค. 2508 โลกแห่งธรรมะ 43.15
 10.) 10 ก.พ. 2508 พ่อแม่ของกิเลสตัณหา 46.24
 11.) 19 ก.พ. 2508 วิธีการฟังธรรม 41.47
  12.) 21 ก.พ. 2508 ก้าวออกจากทุกข์ 43.06
 13.) 22 ก.พ. 2508 ทุกข์ประจำสัตว์และบุคคล 52.43
 14.) 24 ก.พ. 2508 ความงามแห่งธรรม 49.10
 15.) 26 ก.พ. 2508 สมบัติหยิบยืมมา 35.42
 16.) 2 มี.ค. 2508 อบรมใจให้หายพยศ 38.54
  17.) 30 มี.ค. 2508 นำธรรมะมาปรับปรุงตนเอง 43.19
 18.) 31 มี.ค. 2508 คิดบัญชีตัวเราเอง 32.58

    เวลารวม: 11:57.50s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 5 2508-2509   Click Play Google Drive

 ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโนMP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2508 – 2509 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 1 เม.ย. 2508 ยึดธรรมให้มั่นคง 41.31
  2.) 2 เม.ย. 2508 ปลดแอก-ปลดภาระ 41.33
  3.) 3 เม.ย. 2508 ฝืนใจเพื่อธรรม 30.12
  4.) 8 พ.ค. 2508 เงาของอวิชชา 18.38
  5.) 15 พ.ค. 2508 นักบวช 38.55
  6.) 18 พ.ค. 2508 อัจฉริยมนุษย์ 38.45
  7.) 19 ส.ค. 2508 สร้างพระให้เป็นพระดี-สร้างคนให้เป็นคนดี 43.52
 8.) 3 พ.ย. 2508 ธรรมะวัดป่า 45.57
 9.) 4 พ.ย. 2508 กุศล-ผลบุญ 32.23
 10.) 5 พ.ย. 2508 บำเพ็ญงาน-ความดี 36.24
 11.) 29 พ.ย. 2508 ออกปฏิบัติ 37.41
  12.) 5 ธ.ค. 2508 ทำอย่างไรธรรมจึงจะปรากฏในใจ 33.38
 13.) 5 ธ.ค. 2508 ผลของกรรม 32.41
 14.) 12 ธ.ค. 2508 ตั้งมั่นเหมือนเข็มทิศ 46.04
 15.) 8 เม.ย. 2509 ศาสนธรรม 57.15
16.) 9 เม.ย. 2509 จิตมีความสนใจต่อการศึกษา 38.07
 17.) 10 เม.ย. 2509 จิตเสื่อมจะแก้โดยวิธีอย่างไร 36.03
18.) 11 เม.ย. 2509 ใจที่ห่างเหินธรรม 27.41
19.) 13 เม.ย. 2509 ละชั่ว-ทำดี 35.45

    เวลารวม: 11:53.05s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 6 2509   Click Play Google Drive

 ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2509 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 17 เม.ย. 2509 วิธีปฏิบัติต่อตัวเอง 39.46
  2.) 19 เม.ย. 2509 ธรรมพอตัว จิตพอตัว 45.16
  3.) 22 มิ.ย. 2509 ผู้ดับกงจักรภายในใจ 44.55
  4.) 8 ส.ค. 2509 สร้างวัดง่ายกว่าสร้างพระ 42.18
  5.) 28 ส.ค. 2509 คำว่าศาสนาเทียบกับน้ำ 45.02
  6.) 31 ส.ค. 2509 ทิฐิมานะ 45.21
  7.) 13 ก.ย. 2509 จิต-ตรี-โท-เอก 32.22
 8.) 22 ก.ย. 2509 ตัวของเราเหมือนไม้ทั้งท่อน 37.57
 9.) 16 ต.ค. 2509 ในเหตุผล 40.25
 10.) 18 ต.ค. 2509 บุญคือแก้วสารพัดนึก 25.29
 11.) 21 ต.ค. 2509 หลักธรรมของพระพุทธเจ้า 41.38
  12.) 26 ต.ค. 2509 ปฏิปทาคือหลักใจ 44.16
 13.) 1 พ.ย. 2509 ใครแบกภาระ 31.44
 14.) 4 พ.ย. 2509 การสร้างพระองค์ของพระพุทธเจ้า 44.12
 15.) 7 พ.ย. 2509 ธรรม ไม่กำเริบ 46.56
 16.) 15 พ.ย. 2509 นักบวชเป็นบุคคลตัวอย่าง 53.47
  17.) 30 พ.ย. 2509 พระคุณพ่อแม่ 39.44

    เวลารวม: 11:41.08s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 7 2509-2510  Click Play Google Drive

 ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2509 – 2510 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 2 ธ.ค. 2509 สัมโมทนียกถา 41.36
  2.) 3 ธ.ค. 2509 พุทธศาสนา และนักปฏิบัติ 39.25
  3.) 4 ธ.ค. 2509 วันเวลามีอยู่แต่เรา 40.02
  4.) 5 ธ.ค. 2509 ตามรอยแห่งธรรม 42.43
  5.) 5 ธ.ค. 2509 อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้ 72.57
  6.) 6 ธ.ค. 2509 ของจริงมีอยู่ 45.26
  7.) 24 ธ.ค. 2509 อยู่ด้วยเหตุด้วยผล 47.29
  8.) 31 ธ.ค. 2509 เราเป็นนักบวชแบบของโลก 38.45
 9.) 2 มี.ค. 2510 อย่าทำตัว เหมือนไก่ได้พลอย 44.07
 10.) 10 มี.ค. 2510 สมบัติทางโลก-สมบัติทางธรรม 39.03
 11.) 9 เม.ย. 2510 เวลาฟังเทศน์ 39.09
 12.) 10 มี.ค. 2510 ศาสนากับเรามีต่างกันที่ตรงไหน 45.38
  13.) 11 เม.ย. 2510 จิตมืด-จิตสว่าง 26.02
 14.) 12 เม.ย. 2510 ธรรมชำระใจ 26.40
 15.) – เม.ย. 2510 รากแก้วแห่งธรรม 13.53
16.) 11 พ.ค. 2510 ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน 39.49
17.) 16 พ.ค. 2510 นักบวชพึงมุ่งหมุนธรรมจักร 32.30
18.) 8 มิ.ย. 2510 พุทธศาสนา เป็นสมบัติของมนุษย์ 39.35

    เวลารวม: 11:54.49s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 8 2510-2511  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2510 – 2511 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 15 มิ.ย. 2510 ธรรมคุ้มครองโลก 42.04
  2.) 27 มิ.ย. 2510 หลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประจำเพศสมณะ 33.09
  3.) 22 ก.ค. 2510 ขอบเขตของพระ 35.48
  4.) 25 ก.ค. 2510 นิสัยของนักบวช 41.16
  5.) 3 ส.ค. 2510 จิตใจเป็นตัวกำหนด 44.31
  6.) 13 ส.ค. 2510 ข้อธรรมภายใน กับภายนอก 42.19
  7.) 10 ก.ย. 2510 ศาสนาเป็นทางเดิน ของทางโลกและธรรม 43.47
  8.) 19 ต.ค. 2510 อย่าให้กิเลสครอบงำใจ 39.32
  9.) 23 ต.ค. 2510 ควรศึกษาทางโลกและทางธรรม 25.26
 10.) 25 ต.ค. 2510 กายคตาสติ 37.41
 11.) 11 พ.ย. 2510 ผู้ที่ทำโลกให้เดือดร้อนก็คือมนุษย์ 53.11
 12.) 13 พ.ย. 2510 ขาดความรอบคอบในสติ 38.37
 13.) 30 พ.ย. 2510 อุบายวิธีปฏิบัติ 20.20
  14.) 2 ธ.ค. 2510 ศาสนธรรมไม่ได้บกพร่อง 22.29
 15.) 27 ธ.ค. 2510 สร้างธรรม 40.00
 16.) 5 ม.ค. 2511 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 32.33
17.) 1 เม.ย. 2511 สติกับจิตอย่าได้ห่างกัน 45.21
18.) 7 พ.ค. 2511 พระสาวกองค์แรก 29.32
19.) 8 พ.ค. 2511 จิตเป็นของละเอียดมาก 30.45
20.) 10 พ.ค. 2511 รู้อยู่กับจิตกับกาย 35.15

    เวลารวม: 12:13.36s

 ชุดหลักใจ แผ่นที่ 9 2511-2514  Click Play Google Drive

 ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2511 – 2512 – 2513 – 2514 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 11 พ.ค. 2511 ตามหลักธรรมคำสอน 36.47
  2.) 26 พ.ค. 2511 จิตคือหัวหน้า 44.04
  3.) 31 พ.ค. 2511 รสชาติของธรรม 36.11
  4.) 22 ต.ค. 2511 ถ้าเรามีโรคขี้เกียจเกิดขึ้นต้องแก้ทันที 35.58
  5.) 23 ก.พ. 2512 กาย วาจา ใจ 41.29
  6.) 12 ก.ค. 2512 วิถีแห่งชีวิต 41.10
  7.) 12 ก.ค. 2512 ถาม-ตอบปัญหา 45.29
  8.) 16 ก.ค. 2512 พุทธมามกะ 28.57
  9.) 8 พ.ย. 2512 จิตเป็นผู้รู้ 33.38
 10.) 9 พ.ย. 2512 หาความเย็นได้ที่ใจ 48.52
 11.) 2 มี.ค. 2513 หาที่ค้านไม่ได้ 37.17
 12.) 2 มี.ค. 2513 รู้เอง-เห็นเอง (ถาม-ตอบปัญหา) 21.50
  13.) 2 เม.ย. 2513 ศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิต 37.49
 14.) 2 พ.ย. 2513 การปกครองรักษาตน 39.09
 15.) 7 มี.ค. 2514 แดนแห่งป่า-เสียงแห่งธรรม 44.37
 16.) 7 มี.ค. 2514 ถาม-ตอบปัญหา 49.10
 17.) 30 มี.ค. 2514 หลักปฏิบัติสติสำคัญมาก (กัณฑ์ที่ 1) 38.26
 18.) 30 มี.ค. 2514 หลักปฏิบัติสติสำคัญมาก (กัณฑ์ที่ 2) 42.03

    เวลารวม: 11:42.56s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 10 2514-2515   Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโนMP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2514 – 2515 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 9 พ.ค. 2514 อานาปานสติ 60.48
  2.) 1 ก.ค. 2514 หายาแก้จิต 21.18
  3.) 7 ก.ค. 2514 เราเป็นผู้รักษาสมบัติ 36.41
  4.) 22 ก.ค. 2514 วุ่นวายอยู่ในใจ 09.40
  5.) 2 ส.ค. 2514 หางานให้จิต 27.24
  6.) 6 ส.ค. 2514 เรื่องของขันธ์ 36.37
  7.) 15 ต.ค. 2514 ป่าของบัณฑิต-ป่าของนักปราชญ์ 27.50
  8.) 16 ต.ค. 2514 จิตตั้งมั่น-ปัญญาเกิด 34.45
  9.) 17 ต.ค. 2514 ธาตุขันธ์เป็นของเราจริงหรือ 27.21
 10.) 1 พ.ย. 2514 แก้ที่ตัวเรา 33.06
 11.) 3 พ.ย. 2514 รู้ทันจิต 21.08
 12.) 20 ธ.ค. 2514 สู้ด้วยปัญญา 20.10
  13.) 25 ธ.ค. 2514 มองให้เห็นตัวเอง 28.37
 14.) 28 ก.พ. 2515 งานของโลก-พระขุนนาง 24.23
 15.) 17 มี.ค. 2515 จิตเสื่อมมันร้อน 30.56
 16.) 21 ก.ค. 2515 เมตตาธรรม 31.37
 17.) 6 ส.ค. 2515 ทางแห่งความสุข 62.10
 18.) 15 ส.ค. 2515 รู้บุญ-รู้บาป 36.19
 19.) 30 ส.ค. 2515 หลักปฏิบัติที่ถูกต้อง 17.23
 20.) 8 ก.ย. 2515 สามโลกธาตุ 43.05
 21.) 19 ก.ย. 2515 กิเลสไม่กลัวความโง่ 36.31
 22.) 14 ต.ค. 2515 ผู้ปฏิบัติต้องดูตัวเอง 29.57
 23.) 21 ต.ค. 2515 การอบรมจิตใจ 36.57

    เวลารวม: 12:14.43s

 ชุดหลักใจ แผ่นที่ 11 2515-2517  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2515 2516 – 2517 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 22 ต.ค. 2515 อย่าเห็นแก่ตัว 14.36
  2.) 29 ต.ค. 2515 ตัวเองเท่านั้นลบล้างดี-ชั่ว 23.17
  3.) 3 พ.ย. 2515 คุณค่าของศาสนา 47.17
  4.) 8 พ.ย. 2515 จิตอาจหาญ 46.39
  5.) 11 พ.ย. 2515 งานจริง-งานปลอม 31.29
  6.) 12 ธ.ค. 2515 ภัยของกิเลส 26.04
  7.) 18 ธ.ค. 2515 ความจริงของความตาย 54.27
  8.) 7 ม.ค. 2516 อย่าส่งเสริมกิเลส 17.35
 9.) 1 ก.พ. 2516 ความดีเป็นเหตุให้เกิดบุญ 48.14
 10.) 4 มี.ค. 2516 จิตผ่องใส 20.47
 11.) 1 พ.ค. 2516 ความจริงที่มีอยู่ในโลก 44.28
  12.) 2 ต.ค. 2516 จิตเป็นสมบัติของเราแท้ 39.34
 13.) 9 ต.ค. 2516 ถึงใจ 45.46
 14.) 27 ต.ค. 2516 ทานบารมี 24.50
 15.) 27 ต.ค. 2516 ถาม-ตอบปัญหา 46.18
 16.) 10 พ.ย. 2516 อานิสงส์ 5 ประการ 59.31
 17.) 19 ก.พ. 2517 กิเลสเป็นตัวภัยตัวทุกข์ 10.43
 18.) 25 เม.ย. 2517 อภิธรรม 51.06
 19.) 9 มิ.ย. 2517 ศาสนาไม่เป็นภัยกับใคร 10.55
 20.) 10 มิ.ย. 2517 ความหวัง 3.53
 21.) 17 มิ.ย. 2517 อารมณ์ของจิต 27.23
 22.) 18 มิ.ย. 2517 ปัญญาธรรม 30.48

    เวลารวม: 12:05.40s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 12 2517-2519  Click Play Goolge Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2517 – 2518 – 2519 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 19 มิ.ย. 2517 คุณค่าของมนุษย์ 24.50
  2.) 20 มิ.ย. 2517 วงปฏิบัติ 20.52
  3.) 21 มิ.ย. 2517 หลงของปลอม 25.38
  4.) 22 มิ.ย. 2517 สวดอวยพร 4.18
  5.) 11 ก.ค. 2517 ธุดงควัตร 28.03
  6.) 17 ก.ค. 2517 อย่าคิดทำลายตัวเอง 45.14
  7.) 4 ต.ค. 2517 ญาณบารมี 23.00
  8.) 4 ต.ค. 2517 ถาม-ตอบปัญหา 69.33
 9.) 21 ต.ค. 2517 ความเมตตาสงสาร 45.49
 10.) 10 ธ.ค. 2517 ความสุขอยู่ที่ใจ 28.00
 11.) 1 ก.พ. 2518 อำนาจแห่งศรัทธา 69.10
  12.) 9 มี.ค. 2518 ตามรอยโค 36.32
 13.) 17 มี.ค. 2518 หน้าที่ต่อบุพการี 33.43
 14.) 26 เม.ย. 2518 นักรบชั้นเอก 57.55
 15.) 23 ต.ค. 2518 ไฟของกิเลสตัณหา 34.11
 16.) 24 ต.ค. 2518 เรื่องการให้ทานและตอบปัญหาธรรม 51.37
 17.) 24 ต.ค. 2518 ศาสนาอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติ 32.23
 18.) 26 ต.ค. 2518 การฟังธรรมครั้งพุทธกาล 26.14
 19.) 13 มิ.ย. 2519 อำนาจของความคิด 38.33
  20.) 1 ก.ค. 2519 ศาสนธรรม 38.50

    เวลารวม: 12:14.25s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 13 2519   Click Play Google Drive

 ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2519 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 9 ก.ค. 2519 ธรรมโอสถ 31.08
  2.) 10 ก.ค. 2519 มงคล ๓๘ 35.31
  3.) 11 ก.ค. 2519 ต้อนกิเลสด้วยปัญญา 30.50
  4.) 17 ก.ค. 2519 อภิญญา ๖ อำนาจวาสนาที่ปรารถนามา 27.26
  5.) 19 ก.ค. 2519 เกิดตายรู้ได้จากการปฏิบัติ 30.52
  6.) 24 ก.ค. 2519 ปริยัติ-ปฏิบัติ 33.26
  7.) 26 ก.ค. 2519 โรคของใจ 24.42
  8.) 3 ส.ค. 2519 หน้าที่ของมนุษย์ 26.59
  9.) 4 ส.ค. 2519 อุบายธรรม 25.41
 10.) 5 ส.ค. 2519 พัฒนาจิต 26.25
 11.) 7 ส.ค. 2519 ธรรมของศาสดา 23.21
  12.) 8 ส.ค. 2519 ชีวิตของพระ 24.58
 13.) 9 ส.ค. 2519 อธรรมเหมือนยาพิษ 22.51
 14.) 10 ส.ค. 2519 แก้ที่ใจ 35.18
 15.) 11 ส.ค. 2519 ของจริง 26.01
 16.) 12 ส.ค. 2519 การภาวนา 25.32
 17.) 13 ส.ค. 2519 คัมภีร์ 38.33
 18.) 18 ส.ค. 2519 นักปราชญ์ 12.48
 19.) 20 ส.ค. 2519 พระขีณาสพ 22.42
 20.) 21 ส.ค. 2519 กรรม 28.56
 21.) 26 ส.ค. 2519 ปลุกให้ตื่น 34.14
 22.) 1 ก.ย. 2519 กิเลสแสดงตัว 27.56
 23.) 3 ก.ย. 2519 ความจริงแห่งธรรม 31.17
 24.) 4 ก.ย. 2519 จนตรอกหาที่พึ่ง 30.01
 25.) 5 ก.ย. 2519 ธรรมคือเหตุผล 20.58

    เวลารวม: 11:38.26s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 14 2520   Click Play Goolge Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2519 – 2520 – 2521 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 8 ก.ย. 2519 สนามรบของจิต 30.56
  2.) 11 ก.ย. 2519 ธรรมแท้ 26.26
  3.) 12 ก.ย. 2519 ศาสนาพิธี 25.19
  4.) 18 ก.ย. 2519 ธรรมแท้แก้กิเลส 31.50
  5.) 21 ก.ย. 2519 พระปัจเจกพุทธเจ้า 29.10
  6.) 22 ก.ย. 2519 พระเมตตาสงสารต่อสัตว์โลก 22.52
  7.) 22 ต.ค. 2519 พระเวสสันดร 24.02
  8.) 11 พ.ย. 2519 ทิฏฐธรรม วิหารธรรม 29.51
  9.) 14 ธ.ค. 2519 จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ 26.04
 10.) 8 ม.ค. 2520 ที่ฆ่ากิเลส 28.22
 11.) 21 ม.ค. 2520 สร้างความดีไว้เสียแต่ต้น 26.43
 12.) 11 ก.พ. 2520 สร้างเรือนใจ 26.19
  13.) 12 ก.พ. 2520 ยอดแห่งธรรม 50.27
 14.) 4 มี.ค. 2520 ดำเนินตามแนวทางแห่งนักปราชญ์ 36.18
 15.) 19 มี.ค. 2520 หลักธรรมคำสอน 41.43
 16.) 7 พ.ค. 2520 ใจเป็นเชื้อแห่งกำเนิด 29.14
 17.) 9 พ.ค. 2520 ผู้เสียสละ 31.02
 18.) 24 ต.ค. 2520 อย่าหลงเงาของจิต 37.27
 19.) 11 พ.ย. 2520 ขอชัยชนะอย่างเดียว 34.29
 20.) 10 ธ.ค. 2520 ซ่อนเล็บ 36.27
 21.) 21 ธ.ค. 2520 ของจริงเต็มตัว 39.24
 22.) 9 ม.ค. 2521 กอดกรรมฐานอยู่เฉยๆ 21.41
 23.) 21 ม.ค. 2521 พิสูจน์ตายเกิดตายสูญ 50.10

    เวลารวม: 12:16.16s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 15 2521   Click Play Goolge Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2521 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 28 ม.ค. 2521 แหวกแนว 45.10
  2.) 8 ก.พ. 2521 พระจริง พระกาฝาก 46.57
  3.) 17 มี.ค. 2521 ตลาดมรรคผลนิพพาน 39.45
  4.) 21 มี.ค. 2521 พระโอวาทครั้งสุดท้าย 41.14
  5.) 31 มี.ค. 2521 บ๋อยกลางเรือนของกิเลส 47.31
  6.) 17 เม.ย. 2521 วิเศษด้วยธรรม 47.20
  7.) 24 เม.ย. 2521 ดัดสันดานกิเลส 45.03
  8.) 7 พ.ค. 2521 เหนือสมมุติ 46.00
  9.) 16 พ.ค. 2521 ใจฝึกทรมานได้ 32.59
 10.) 25 พ.ค. 2521 ทนทุกข์ เพื่อสุข 53.36
 11.) 6 มิ.ย. 2521 เปิดเผยโลกธาตุ 39.32
 12.) 9 มิ.ย. 2521 ความบริสุทธิ์ 35.45
  13.) 14 มิ.ย. 2521 หันหลังให้ข้อปฏิบัติ 45.58
 14.) 23 มิ.ย. 2521 อริยสัจจริงอย่างนี้ 33.09
 15.) 6 ก.ค. 2521 กิเลสกลัวสติปัญญา 30.54
 16.) 17 ก.ค. 2521 ความเป็นอิสระของจิต 33.26
 17.) 30 ก.ค. 2521 อย่ามัวเมาความจำ 31.41
 18.) 3 ส.ค. 2521 ที่สุดของจิต 25.40

    เวลารวม: 12:01.40s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 16 2521  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2521 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 5 ส.ค. 2521 สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 46.26
  2.) 10 ส.ค. 2521 มานะ๙ อวิชชาครอบจิต 45.28
  3.) 17 ส.ค. 2521 หลักเกณฑ์ของวัฏจักร 28.09
  4.) 23 ส.ค. 2521 ยอมตายกับความเพียร 46.13
  5.) 28 ส.ค. 2521 ปลุกใจให้ต่อสู้ 32.12
  6.) 5 ก.ย. 2521 รากแก้วของวัฏจักร 49.21
  7.) 10 ก.ย. 2521 องครักษ์ของอวิชชา 62.14
  8.) 15 ก.ย. 2521 อย่าตระคลุบเงา 40.13
  9.) 22 ก.ย. 2521 ปัญญายอกย้อน 34.09
 10.) 26 ก.ย. 2521 ขันธ์ ๕ ต่างจากจิต 69.58
 11.) 2 ต.ค. 2521 ฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหด 75.39
 12.) 7 ต.ค. 2521 อริยสัจ ๔ 45.18
  13.) 13 ต.ค. 2521 ฝึกจิตให้มีคุณค่า 34.04
 14.) 18 ต.ค. 2521 ตามดูความจริง 41.04
 15.) 31 ต.ค. 2521 รู้อสุภะ รู้อย่างไร 52.43
 16.) 31 ต.ค. 2521 ธรรมทายาท 41.03

    เวลารวม: 12:24.14s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 17 2521-2522  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโนMP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2521 – 2522 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 15 พ.ย. 2521 เข็มทิศทางเดิน 35.43
  2.) 18 พ.ย. 2521 งานที่มีผลมาก 43.38
  3.) 21 พ.ย. 2521 มัชฌิมาตามขั้นของกิเลส 38.19
  4.) 26 พ.ย. 2521 ความจริงท้าทายตลอดเวลา 49.46
  5.) 15 ธ.ค. 2521 หลักใจ 38.53
  6.) 22 ธ.ค. 2521 คำสัตย์อธิษฐาน 52.13
  7.) 4 ม.ค. 2522 มูลกรรมฐาน งานของพระ 51.35
  8.) 8 ม.ค. 2522 กายคู่ควรกับวัตถุ ใจคู่ควรกับธรรม 42.06
  9.) 13 ม.ค. 2522 อย่าให้ปัญญามีแต่ชื่อ 25.09
 10.) 18 ม.ค. 2522 กิเลสไม่มีวันพอ 19.54
 11.) 22 ม.ค. 2522 บังคับจิตไม่ให้คึกคะนอง 35.02
 12.) 26 ม.ค. 2522 ธรรมเป็นเครื่องประดับใจ 34.34
  13.) 30 ม.ค. 2522 เอาจริงเอาจังหวังพ้นทุกข์ 43.35
 14.) 6 ก.พ. 2522 อะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรม 30.20
 15.) 11 ก.พ. 2522 ทางเดินอันงาม 28.38
 16.) 16 ก.พ. 2522 งานบังคับใจ-ธรรมอัศจรรย์ 20.36
17.) 20 ก.พ. 2522 สมหวังเพราะตั้งใจ 46.01
18.) 1 มี.ค. 2522 จะปลงใจลงที่ไหน 37.26
19.) 6 มี.ค. 2522 ใจเด็ดกิเลสขาด 54.56

    เวลารวม: 12:08.24s

 ชุดหลักใจ แผ่นที่ 18 2522  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโนMP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2522 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 14 มี.ค.2522 รู้เท่า ปล่อยวาง 54.52
  2.) 25 มี.ค.2522 ทนถอนหัวหนาม 41.36
  3.) 29 มี.ค.2522 ติดสมาธิ เพลินในปัญญา 57.02
  4.) 2 เม.ย.2522 เอหิปัสสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้ 60.51
  5.) 5 เม.ย.2522 กิเลสแฝงมากับธรรม 47.44
  6.) 9 เม.ย.2522 ซดซ้าย-ซดขวา-โลกามิสทำลายกรรมฐาน 56.27
  7.) 14 เม.ย.2522 อย่าลืมศาสดา 65.14
  8.) 19 เม.ย.2522 ตามต้อนด้วยเหตุผล 35.00
  9.) 23 เม.ย.2522 ยาแก้กิเลส 47.15
 10.) 1 พ.ค. 2522 บิณฑบาตร โปรดสัตว์ 42.59
 11.) 7 พ.ค. 2522 เก็บเขี้ยว ซ่อนเล็บ 18.06
 12.) 14 พ.ค. 2522 เราทำเพื่อเรา ต้องสู้ทุกอิริยาบถ 48.59
  13.) 14 พ.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 42.30
 14.) 18 พ.ค. 2522 คนจริงย่อมถึงธรรมของจริง 51.44
 15.) 18 พ.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 42.33

    เวลารวม: 11:51.47s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 19 ปี 2522  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2522 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 23 พ.ค. 2522 ความอยากเป็นมรรคก็มี 53.17
  2.) 23 พ.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 16.40
  3.) 1 มิ.ย. 2522 อย่าท้อถอยความพากเพียร 24.27
  4.) 5 มิ.ย. 2522 วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 46.08
  5.) 5 มิ.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 22.58
  6.) 10 มิ.ย. 2522 หลงกลลวงของกิเลส 51.42
  7.) 10 มิ.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 18.29
  8.) 13 มิ.ย. 2522 ศากยบุตรปฏิบัติอย่างไร 44.02
  9.) 13 มิ.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 40.19
 10.) 22 มิ.ย. 2522 หาทางเล็ดลอด 44.11
 11.) 22 มิ.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 24.57
 12.) 27 มิ.ย. 2522 ยึดแบบฉบับของผู้เห็นภัย 51.14
  13.) 27 มิ.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 23.06
 14.) 12 ก.ค. 2522 จนตรอกออกปัญญา 46.02
 15.) 18 ก.ค. 2522 ทุกข์เพื่อชัยชนะ 42.04
 16.) 18 ก.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 16.08
 17.) 23 ก.ค. 2522 สำรวมระวังรักษาใจ 42.03
 18.) 23 ก.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 37.26
 19.) 4 ส.ค. 2522 สมบัติสองเจ้าของ 42.10
 20.) 4 ส.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 45.32

    เวลารวม: 12:12.55s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 20 ปี 2522   Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโนMP3-CD  เทศน์อบรมพระฆราวาส ปี 2522 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 9 ส.ค. 2522 จริงกับปลอมอยู่ด้วยกัน 75.17
  2.) 15 ส.ค. 2522 งานที่มีวันสิ้นสุด 44.14
  3.) 15 ส.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 36.19
  4.) 21 ส.ค. 2522 ค้นอยู่กับความจริง 31.51
  5.) 28 ส.ค. 2522 บรรลุด้วยการปฏิบัติ 45.39
  6.) 28 ส.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 36.23
  7.) 5 ก.ย. 2522 แบบฉบับอันยอดเยี่ยม 50.44
  8.) 10 ก.ย. 2522 แดนสิ้นสมมุติ 49.14
  9.) 14 ก.ย. 2522 ศาสนธรรมยังคงเส้นคงวา 36.41
 10.) 18 ก.ย. 2522 มรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันภายในจิต 44.38
 11.) 18 ก.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 28.11
 12.) 26 ก.ย. 2522 ฝังใจมานาน 39.28
  13.) 26 ก.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 36.01
 14.) 3 ต.ค. 2522 สิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึง 45.47
 15.) 3 ต.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 15.28
 16.) 13 ต.ค. 2522 เดินตามหลักธรรมด้วยอริยสัจ 39.51
 17.) 13 ต.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 33.27
 18.) 19 ต.ค. 2522 ถึงความจริงจึงถึงธรรม 32.49
 19.) 19 ต.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 16.39

    เวลารวม: 12:18.41s

 

 

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 21 ปี 2522-2523  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ   ปี 2522 – 2523 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 29 ต.ค. 2522 โลกนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องตาย 39.38
  2.) 29 ต.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 19.30
  3.) 7 พ.ย. 2522 กำลังจิตเหนือกำลังใดในโลก 36.35
  4.) 7 พ.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 27.13
  5.) 20 พ.ย. 2522 อริยประเพณี 54.32
  6.) 29 พ.ย. 2522 อุบายแก้ความกลัว 47.12
  7.) 29 พ.ย. 2522 พูดท้ายเทศน์ 32.31
  8.) 5 ธ.ค. 2522 คลี่คลายดูให้ชัด 46.21
  9.) 12 ธ.ค. 2522 การบวชเป็นของยาก 49.31
 10.) 12 ธ.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 17.42
 11.) 20 ธ.ค. 2522 มุ่งสู่แดนหลุดพ้น 39.23
 12.) 20 ธ.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 36.58
  13.) 26 ธ.ค. 2522 สมณะภายนอก สมณะภายใน 52.16
 14.) 26 ธ.ค. 2522 พูดท้ายเทศน์ 18.10
 15.) 10 ม.ค. 2523 มุ่งมั่นปั้นตัว 43.56
 16.) 10 ม.ค. 2523 พูดท้ายเทศน์ 46.31
 17.) 3 ก.พ. 2523 งานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์ 52.19
 18.) 12 ก.พ. 2523 ขุดลงไปให้เจอะของจริง 42.57
 19.) 13 มี.ค. 2523 ตามให้ทันกิเลส 35.11

    เวลารวม: 12:18.26s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 22 ปี 2523  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2523 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 17 มี.ค. 2523 ตามเสด็จด้วยข้อปฏิบัติ 47.45
  2.) 21 มี.ค. 2523 เงาของจิต 48.26
  3.) 26 มี.ค. 2523 ปากท้องอย่าให้เหนือธรรม 36.37
  4.) 10 เม.ย. 2523 เอตํ พุทฺธาน สาสนํ 53.46
  5.) 18 เม.ย. 2523 ลูบคลำอะไรเวลานี้ 36.49
  6.) 22 เม.ย. 2523 ความพยายามแห่งศาสดาผู้ขุดค้นธรรมของจริง 53.15
  7.) 23 เม.ย. 2523 จิตตภาวนาเป็นมหากุศล 56.32
  8.) 17 พ.ค. 2523 กรรมนิยม 47.21
  9.) 21 พ.ค. 2523 ผู้ปฏิบัติอย่าทำเล่น ๆ 45.38
 10.) 27 พ.ค. 2523 นอนใจ นอนจม 46.16
 11.) 2 มิ.ย. 2523 สติเป็นนายคุมงาน 30.40
 12.) 2 มิ.ย. 2523 พูดท้ายเทศน์ 40.57
 13.) 20 มิ.ย. 2523 อย่าประมาทนอนใจ 51.03
  14.) 5 ก.ค. 2523 จ่อดูของจริง 47.36
 15.) 10 ก.ค. 2523 ความรักเสมอตนไม่มี 27.19
 16.) 10 ก.ค. 2523 พูดท้ายเทศน์ 29.36
 17.) 18 ก.ค. 2523 ความเพียรเราต้องฝืน 32.57

    เวลารวม: 12:12.33s

 

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 23 ปี 2523  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2523 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 20 ก.ค. 2523 กิเลสเป็นภัย 49.01
  2.) 1 ส.ค. 2523 ความยืดยาวของภพชาติ 44.46
  3.) 9 ส.ค. 2523 รื้อภพ รื้อชาติ 50.37
  4.) 15 ส.ค. 2523 ปลอดภัยไร้กังวล 40.12
  5.) 23 ส.ค. 2523 ธรรมแท้สัมผัสได้ที่ใจ 42.11
  6.) 24 ส.ค. 2523 แทงทะลุด้วยสติปัญญา 40.16
  7.) 26 ส.ค. 2523 ตายสูญ เป็นเรื่องของกิเลส 34.02
  8.) 30 ส.ค. 2523 นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา 53.27
  9.) 30 ส.ค. 2523 พูดท้ายเทศน์ 34.52
 10.) 7 ก.ย. 2523 ตัวภพชาติแท้คือ… 56.18
 11.) 7 ก.ย. 2523 พูดท้ายเทศน์ 7.53
 12.) 15 ก.ย. 2523 พระสมบูรณ์แบบ 68.31
  13.) 15 ก.ย. 2523 พูดท้ายเทศน์ 23.53
 14.) 23 ก.ย. 2523 สงครามล้างโลก 46.48
 15.) 23 ก.ย. 2523 พูดท้ายเทศน์ 18.55
 16.) 3 ต.ค. 2523 อย่าฝืนความจริง 61.57
 17.) 3 ต.ค. 2523 พูดท้ายเทศน์ 16.27

    เวลารวม: 11:30.06s

 

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 24 ปี 2523-2524  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2523 – 2524 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 16 ต.ค. 2523 สายทางของวัฏวน 64.13
  2.) 4 พ.ย. 2523 กิเลสเท่านั้นทำให้สัตว์มืดบอด 56.59
  3.) 28 พ.ย. 2523 กิเลสแหลมคมมาก 57.56
  4.) 21 ธ.ค. 2523 พิสูจน์เรื่องตายเกิด-ตายสูญ 39.30
  5.) 1 ม.ค. 2524 หลักธรรมคือหลักใจ 27.02
  6.) 10 ม.ค. 2524 เดินตามครู 52.18
  7.) 20 ม.ค. 2524 การเสกสรรปั้นยอของกิเลส 53.15
  8.) 19 ก.พ. 2524 โอวาทปาฏิโมกข์ 46.47
  9.) 19 ก.พ. 2524 พูดท้ายเทศน์ 15.26
 10.) 3 มี.ค. 2524 ของวิเศษอยู่กับธรรม 42.06
 11.) 3 มี.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 42.37
 12.) 25 มี.ค. 2524 ความเห็นแก่ตัว 41.05
  13.) 25 มี.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 35.52
 14.) 4 เม.ย. 2524 ยาพิษเผาลน 47.50
 15.) 4 เม.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 21.48
 16.) 13 เม.ย. 2524 หนังบางๆ พรางตาไว้ 43.34
 17.) 13 เม.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 23.30

    เวลารวม: 11:51.48s

 

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 25 ปี 2524  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส ปี 2524 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 4 พ.ค. 2524 ความลืมตัว 47.22
  2.) 4 พ.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 13.38
  3.) 11 พ.ค. 2524 ปลุกใจให้ตื่น 46.25
  4.) 11 พ.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 18.23
  5.) 18 พ.ค. 2524 วิสาขบูชา 44.05
  6.) 18 พ.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 36.14
  7.) 11 มิ.ย. 2524 ทางของศาสดาและสาวก 23.21
  8.) 25 มิ.ย. 2524 อริยสัจใหม่เอี่ยมอยู่ในจิต 37.06
  9.) 25 มิ.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 10.44
 10.) 2 ก.ค. 2524 ความดีที่ต้องฝืน 47.13
 11.) 2 ก.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 12.49
 12.) 17 ก.ค. 2524 นักรบกับสรณะ 46.52
  13.) 23 ก.ค. 2524 ศาสนาคือน้ำดับไฟ 60.21
 14.) 23 ก.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 30.45
 15.) 29 ก.ค. 2524 ภูมิใจทุกข์เพราะความเพียร 58.25
 16.) 5 ส.ค. 2524 ทางเดินเพื่อพ้นทุกข์ 52.19
 17.) 5 ส.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 15.17
 18.) 11 ส.ค. 2524 มหาวิทยาลัยสงฆ์ 58.29
 19.) 20 ส.ค. 2524 สมถะและวิปัสสนา 57.53

    เวลารวม: 11:57.41s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 26 ปี 2524  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3-CD  เทศน์อบรมพระฆราวาส ปี 2524 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 27 ส.ค. 2524 นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา 55.48
  2.) 27 ส.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 7.28
  3.) 3 ก.ย. 2524 สู้เพื่ออิสระของจิต 47.46
  4.) 3 ก.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 29.27
  5.) 11 ก.ย. 2524 ธรรมะชะล้างจิตใจสัตว์โลก 43.36
  6.) 11 ก.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 21.31
  7.) 13 ก.ย. 2524 งานของสมณะ (ก่อนปาฏิโมกข์) 15.13
  8.) 17 ก.ย. 2524 อุบายพ้นทุกข์ 40.01
  9.) 17 ก.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 14.22
 10.) 26 ก.ย. 2524 คุณค่าแห่งความมีครูมีอาจารย์ 40.08
 11.) 26 ก.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 10.32
 12.) 28 ก.ย. 2524 มรสุมภายใน (ก่อนปาฏิโมกข์) 22.03
  13.) 8 ต.ค. 2524 กำเนิดแห่งภพ 48.26
 14.) 8 ต.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 37.56
 15.) 26 ต.ค. 2524 ทวนกระแสโลก 47.06
 16.) 26 ต.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 32.04
 17.) 1 พ.ย. 2524 โลกหาที่พึ่ง 23.12
 18.) 18 พ.ย. 2524 จิต-สติ-ปัญญา ฆ่ากิเลส 39.24
 19.) 18 พ.ย. 2524 พูดท้ายเทศน์ 16.51
 20.) 11 ธ.ค. 2524 ความเกิดคือกองเพลิง (ก่อนปาฏิโมกข์) 11.09
 21.) 13 ธ.ค. 2524 โอชารสแห่งธรรม 45.56
 22.) 13 ธ.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 17.59
 23.) 19 ธ.ค. 2524 โรคเรื้อรังของจิต 44.42
 24.) 19 ธ.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 10.48

    เวลารวม: 12:03.28s

 

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 27 ปี 2524-2525  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2524 – 2525 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 26 ธ.ค. 2524 พระกรรมฐานติดครูอาจารย์ 48.14
  2.) 26 ธ.ค. 2524 พูดท้ายเทศน์ 34.25
  3.) 6 ม.ค. 2525 ธรรมมักเกิดในที่ขาดแคลน 50.29
  4.) 8 ม.ค. 2525 พุทธ-ธรรม-สงฆ์ 45.36
  5.) 10 ม.ค. 2525 เดินตามกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์) 11.53
  6.) 15 ม.ค. 2525 หลักแห่งความเป็นธรรม 36.38
  7.) 15 ม.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 32.58
  8.) 24 ม.ค. 2525 ทางห่างเหินจากมาร (ก่อนปาฏิโมกข์) 21.04
  9.) 2 ก.พ. 2525 กิเลสไม่เหนือธรรม 44.24
 10.) 2 ก.พ. 2525 พูดท้ายเทศน์ 40.10
 11.) 8 ก.พ. 2525 หัวใจดวงเสาะแสวงหา (ก่อนปาฏิโมกข์) 8.17
 12.) 23 ก.พ. 2525 เชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้ว (ก่อนปาฏิโมกข์) 21.24
  13.) 24 ก.พ. 2525 อย่าชินชาต่อความเพียร 32.34
 14.) 2 มี.ค. 2525 ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใด 63.34
 15.) 2 มี.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 16.47
 16.) 9 มี.ค. 2525 พุทธศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ก่อนปาฏิโมกข์) 14.33
 17.) 13 มี.ค. 2525 ภัยของจิตคือกิเลสเท่านั้น 58.31
 18.) 21 มี.ค. 2525 อย่าเสียดายป่าช้า 44.30
 19.) 27 มี.ค. 2525 โลกันตรนรกภายในจิต 51.31
 20.) 27 มี.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 16.14
 21.) 10 เม.ย. 2525 พัฒนาจิตให้พ้นพลังดึงดูดของกิเลส 51.59

    เวลารวม: 12:25.45s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 28 ปี 2525  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ฆราวาส  ปี 2525 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 17 เม.ย. 2525 การเกิดคือเชื้อไฟ 50.58
  2.) 9 พ.ค. 2525 งานคว้าเอาวิมุตติธรรมมาครอง 46.30
  3.) 20 พ.ค. 2525 หวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์ 54.33
  4.) 20 พ.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 21.55
  5.) 22 พ.ค. 2525 โทษของกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์) 16.54
  6.) 28 พ.ค. 2525 มีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้ 29.00
  7.) 28 พ.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 44.11
  8.) 6 มิ.ย. 2525 อุบายสอนธรรม 26.23
  9.) 14 มิ.ย. 2525 จิตบริสุทธิ์คือธรรม 37.41
 10.) 28 มิ.ย. 2525 สนามรบของนักบวช 53.46
 11.) 28 มิ.ย. 2525 พูดท้ายเทศน์ 24.03
 12.) 5 ก.ค. 2525 โลกกับธรรม (ก่อนปาฏิโมกข์) 26.22
  13.) 6 ก.ค. 2525 คำบริกรรมเหมือนรอยโค 57.03
 14.) 16 ก.ค. 2525 ของจริงลบล้างของปลอม 35.31
 15.) 16 ก.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 20.32
 16.) 18 ก.ค. 2525 เสียสละ 16.33
 17.) 22 ก.ค. 2525 มหาภัทรกัป 50.46
 18.) 31 ก.ค. 2525 หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน-ชัยชนะบนเวทีธรรม 55.48
 19.) 31 ก.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 13.34
 20.) 9 ส.ค. 2525 กิเลสไม่เคยล้าสมัย 62.07

    เวลารวม: 12:24.10s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 29 ปี 2525-2526  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2525 – 2526 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 16 ส.ค. 2525 ศาสนาเจริญ ศาสนาเสื่อม 51.54
  2.) 16 ส.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 24.52
  3.) 24 ส.ค. 2525 อวกาศโลก อวกาศธรรม 58.24
  4.) 24 ส.ค. 2525 พูดท้ายเทศน์ 9.07
  5.) 2 ก.ย. 2525 ปรารภความเพียรจึงตั้งหลักได้ 54.09
  6.) 2 ก.ย. 2525 พูดท้ายเทศน์ 10.53
  7.) 13 ก.ย. 2525 ธรรมแท้ปรากฎที่ใจ 59.51
  8.) 27 ก.ย. 2525 แบบแปลนของศาสนธรรม 65.40
  9.) 2 ต.ค. 2525 อยู่แบบขุนนาง (ก่อนปาฏิโมกข์) 13.57
 10.) 17 ต.ค. 2525 เผากิเลส 26.26
 11.) 1 พ.ย. 2525 หมาคาบบั้งข้าวหลาม (ก่อนปาฏิโมกข์) 14.49
 12.) 24 พ.ย. 2525 พุทธศาสนาเป็นจุดรวมของโลก 41.56
  13.) 28 ม.ค. 2526 กิเลสไม่เคยลดอำนาจ (ก่อนปาฏิโมกข์) 4.04
 14.) 12 ก.พ. 2526 จิตออกนอก (ก่อนปาฏิโมกข์) 13.55
 15.) 22 ก.พ. 2526 ปรับใจให้สัมผัสธรรม 24.57
 16.) 22 ก.พ. 2526 พูดท้ายเทศน์ 43.36
 17.) 11 มี.ค. 2526 กิเลสไม่ชินชาต่อผู้ใด 53.49
 18.) 13 มี.ค. 2526 กิเลสเป็นข้าศึกต่อใจ (ก่อนปาฏิโมกข์) 15.56
 19.) 6 เม.ย. 2526 พาล-บัณฑิต-การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 42.07
 20.) 6 เม.ย. 2526 พูดท้ายเทศน์ 19.36
 21.) 12 เม.ย. 2526 กิเลสเพ่นพ่าน (ก่อนปาฏิโมกข์) 10.09
 22.) 14 มิ.ย. 2526 ใจว่างเพราะธรรม 70.11
 23.) 14 มิ.ย. 2526 พูดท้ายเทศน์ 16.34

    เวลารวม: 12:26.52s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 30 ปี 2526  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ  ปี 2526 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 21 มิ.ย. 2526 ปฏิปทาของนักปราชญ์ 49.33
  2.) 21 มิ.ย. 2526 พูดท้ายเทศน์ 26.12
  3.) 25 มิ.ย. 2526 ธรรมต่างหากวิเศษ (ก่อนปาฏิโมกข์) 31.37
  4.) 28 มิ.ย. 2526 ความจำกับความจริง 56.12
  5.) 28 มิ.ย. 2526 พูดท้ายเทศน์ 32.41
  6.) 10 ก.ค. 2526 ศิษย์ดื้อ 71.33
  7.) 10 ก.ค. 2526 พูดท้ายเทศน์ 8.43
  8.) 25 ก.ค. 2526 ใจดวงก่อเหตุ 28.36
  9.) 28 ก.ค. 2526 อุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญา 39.34
 10.) 3 ส.ค. 2526 โรคกาย โรคใจ 48.42
 11.) 3 ส.ค. 2526 พูดท้ายเทศน์ 15.01
 12.) 18 ส.ค. 2526 การแสวงโลก การแสวงธรรม 52.37
  13.) 18 ส.ค. 2526 พูดท้ายเทศน์ 47.54
 14.) 26 ส.ค. 2526 ไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินคาดยิ่งกว่าจิต 31.47
 15.) 26 ส.ค. 2526 พูดท้ายเทศน์ 18.02
 16.) 4 ก.ย. 2526 อินทรีย์ ๕ 49.51
 17.) 4 ก.ย. 2526 พูดท้ายเทศน์ 12.44
 18.) 7 ก.ย. 2526 กิเลสหัวเราะ (ก่อนปาฏิโมกข์) 3.42
 19.) 13 ก.ย. 2526 กิเลสเด็ด ธรรมต้องเด็ด 26.57
 20.) 13 ก.ย. 2526 พูดท้ายเทศน์ 51.06

    เวลารวม: 11:43.04s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 31 ปี 2526-2527 Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2526 – 2527 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 22 ก.ย. 2526 ธรรมจักร 54.21
  2.) 22 ก.ย. 2526 พูดท้ายเทศน์ 18.40
  3.) 2 ต.ค. 2526 หลักบิณฑบาตร (ก่อนปาฏิโมกข์) 5.14
  4.) 5 ต.ค. 2526 ธรรมแท้ไม่เหมือนอะไร 52.07
  5.) 5 ต.ค. 2526 พูดท้ายเทศน์ 23.17
  6.) 19 ต.ค. 2526 สนฺทิฏฐิโก 56.45
  7.) 4 ธ.ค. 2526 ข้อวัตรปฏิบัติ (ก่อนปาฏิโมกข์) 18.39
  8.) 3 ม.ค. 2527 หลักใหญ่ของพระกรรมฐาน (ก่อนปาฏิโมกข์) 12.42
  9.) 27 ม.ค. 2527 แก่นใจ แก่นธรรม 52.37
 10.) 1 ก.พ. 2527 ปัจจุบันบอกอนาคต (ก่อนปาฏิโมกข์) 3.15
 11.) 16 ก.พ. 2527 เหลือแต่ชื่อกรรมฐาน (ก่อนปาฏิโมกข์) 9.08
  12.) 21 ก.พ. 2527 ภาวนามยปัญญา 41.40
 13.) 21 ก.พ. 2527 พูดท้ายเทศน์ 5.48
 14.) 3 มี.ค. 2527 อาการของกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์) 16.49
 15.) 14 มี.ค. 2527 เจ้ามหาอำนาจภายในใจ 52.16
 16.) 14 มี.ค. 2527 พูดท้ายเทศน์ 28.07
 17.) 29 มี.ค. 2527 เด็ดด้วยธรรม 55.22
 18.) 19 เม.ย. 2527 อำนาจกิเลส อำนาจธรรม 53.10
 19.) 2 พ.ค. 2527 ธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาล 45.38
 20.) 2 พ.ค. 2527 พูดท้ายเทศน์ 13.03
 21.) 13 พ.ค. 2527 กรงขังของวัฏฏะ 44.57
 22.) 13 พ.ค. 2527 พูดท้ายเทศน์ 11.18
 23.) 14 พ.ค. 2527 ตัวหน้าด้านคือกิเลส (ก่อนปาฏิโมกข์) 3.40
 24.) 2 มิ.ย. 2527 ปลุกปลอบ เร้าใจ 36.17
 25.) 2 มิ.ย. 2527 พูดท้ายเทศน์ 16.03

    เวลารวม: 12:10.53s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 32 ปี 2527  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ  ปี 2527 – 2528 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 8 มิ.ย. 2527 วัฏจักรวัฏจิต 57.42
  2.) 13 มิ.ย. 2527 ของแสลงไข้ (ก่อนปาฏิโมกข์) 13.31
  3.) 18 มิ.ย. 2527 เปิดเผยสภาวธรรม 51.12
  4.) 13 ก.ค. 2527 มหากษัตริย์วัฏจักร 19.29
  5.) 16 ก.ค. 2527 ความหวังของชาวพุทธ 54.33
  6.) 27 ก.ค. 2527 กิเลสดัดเราง่ายนิดเดียว (ก่อนปาฏิโมกข์) 11.46
  7.) 9 ส.ค. 2527 กิเลสทำให้สัตว์ตาบอด 53.33
  8.) 27 ส.ค. 2527 อริยสัจธรรม 36.03
  9.) 11 ก.ย. 2527 รากแก้วของศาสนา 37.57
 10.) 17 ก.ย. 2527 ตายเกิด-ตายสูญ 51.41
 11.) 9 ต.ค. 2527 สอนหมู่ สอนคณะ (ก่อนปาฏิโมกข์) 10.54
  12.) 24 ต.ค. 2527 นี้แหละ กรมอุตุ (ก่อนปาฏิโมกข์) 8.55
 13.) 8 พ.ย. 2527 สัตตะ แปลว่า ผู้ต้องหา (ก่อนปาฏิโมกข์) 9.35
 14.) 14 พ.ย. 2527 การต่อสู้ของกิเลสและธรรม 46.33
 15.) 14 พ.ย. 2527 พูดท้ายเทศน์ 10.24
 16.) 7 ธ.ค. 2527 คัมภีร์พระกรรมฐาน (ก่อนปาฏิโมกข์) 24.44
 17.) 21 ม.ค. 2528 หอบ (ก่อนปาฏิโมกข์) 20.16
 18.) 7 ก.พ. 2528 นอนใจ จ่ายกิเลส 75.32
 19.) 10 ก.พ. 2528 วัตถุหรูหรา ธรรมแห้งผาก 49.00
 20.) 17 ก.พ. 2528 อะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าธรรม 33.17
 21.) 25 มี.ค. 2528 วิชาธรรมฆ่ากิเลส (พูดท้ายเทศน์) 10.01
 22.) 2 พ.ค. 2528 ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น 29.00
 23.) 2 พ.ค. 2528 พูดท้ายเทศน์ 32.08

    เวลารวม: 12:27.46s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 33 ปี 2528  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ  ปี 2528 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 4 พ.ค. 2528 กิเลสออกลาย (ก่อนปาฏิโมกข์) 10.00
  2.) 20 พ.ค. 2528 ผู้นำภาคปฏิบัติภาวนา 58.00
  3.) 31 พ.ค. 2528 อยู่อย่างมีที่พึ่ง 42.06
  4.) 1 มิ.ย. 2528 ธรรม-สร้างตนเอง 47.13
  5.) 8 มิ.ย. 2528 ธรรมวิมุติ-ธรรมสมมุติ 39.28
  6.) 21 มิ.ย. 2528 นักเกิด นักตาย 45.30
  7.) 17 ก.ค. 2528 ย้อนสอน (ก่อนปาฏิโมกข์) 12.35
  8.) 19 ก.ค. 2528 ที่พึ่งเป็นพึ่งตาย 58.25
  9.) 28 ก.ค. 2528 ใครเคยสมหวังเพราะตัณหา 40.10
 10.) 28 ก.ค. 2528 พูดท้ายเทศน์ 17.41
 11.) 1 ส.ค. 2528 ศาสดาเอกของโลก 47.25
  12.) 15 ส.ค. 2528 ความมุ่งมั่นของนักรบ 40.50
 13.) 15 ส.ค. 2528 พูดท้ายเทศน์ 19.31
 14.) 24 ส.ค. 2528 ผู้รู้แจ้งโลก 25.02
 15.) 7 ก.ย. 2528 ถ้าเรามีความเพียร 38.28
 16.) 7 ก.ย. 2528 พูดท้ายเทศน์ 17.35
 17.) 13 ก.ย. 2528 ศาสนาของผู้สิ้นกิเลส 21.10
 18.) 15 ก.ย. 2528 สรณะของชาวพุทธ 16.08
 19.) 19 ก.ย. 2528 อย่าให้กิเลสหัวเราะ 47.42
 20.) 19 ก.ย. 2528 พูดท้ายเทศน์ 33.04
 21.) 21 ก.ย. 2528 ธรรมประดับโลก 12.20
 22.) 22 ก.ย. 2528 คุณของความดี 14.51
 23.) 29 ก.ย. 2528 หลักความจริง 20.10

    เวลารวม: 12:05.24s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 34 ปี 2528-2529 Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2528 – 2529 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 30 ก.ย. 2528 เน้นหนัก หักบ่วงกิเลส 47.15
  2.) 30 ก.ย. 2528 พูดท้ายเทศน์ 40.13
  3.) 9 ต.ค. 2528 ตีให้แตกด้วยอริยสัจ 54.13
  4.) 21 ต.ค. 2528 โลกุตรจิต โลกุตรธรรม 39.24
  5.) 21 ต.ค. 2528 พูดท้ายเทศน์ 14.28
  6.) 28 ต.ค. 2528 แก้ที่จิต (ก่อนปาฏิโมกข์) 20.23
  7.) 9 พ.ย. 2528 ธรรมกังวานในหัวใจ 11.26
  8.) 12 พ.ย. 2528 ภิกขุผู้เห็นภัย (ก่อนปาฏิโมกข์) 5.18
  9.) 21 ม.ค. 2529 ขอความเป็นธรรม 39.12
 10.) 21 ม.ค. 2529 พูดท้ายเทศน์ 19.24
 11.) 25 มี.ค. 2529 สารธรรมในตน 66.08
  12.) 29 เม.ย. 2529 ปราบ 26.49
 13.) 3 พ.ค. 2529 หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา 46.38
 14.) 3 พ.ค. 2529 พูดท้ายเทศน์ 37.24
 15.) 13 พ.ค. 2529 เรียนรู้จำ ปฏิบัติรู้จริง 34.58
 16.) 13 พ.ค. 2529 พูดท้ายเทศน์ 24.19
 17.) 28 พ.ค. 2529 รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจ 50.55
 18.) 9 ก.ค. 2529 ครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนิน 59.55
 19.) 21 ก.ค. 2529 ประสบล้วนสิ่งที่หาและทำได้ยาก 50.48
 20.) 1 ส.ค. 2529 ปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมา 58.42

    เวลารวม: 12:27.52s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 35 ปี 2529-2530  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2529 – 2530 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 4 ส.ค. 2529 อย่าหลงตามรูป (ก่อนปาฏิโมกข์) 11.59
  2.) 19 ส.ค. 2529 ขันธ์ ๕ กับจิต (ก่อนปาฏิโมกข์) 15.26
  3.) 22 ส.ค. 2529 สมาธิ-ปัญญา ภาคปฏิบัติภาวนา 60.25
  4.) 29 ส.ค. 2529 จิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 37.47
  5.) 29 ส.ค. 2529 พูดท้ายเทศน์ 47.19
  6.) 7 ก.ย. 2529 หากยังมีผู้สนใจปฏิบัติธรรม 45.46
  7.) 7 ก.ย. 2529 พูดท้ายเทศน์ 14.44
  8.) 15 ก.ย. 2529 อนุปุพพิกถา 48.45
  9.) 15 ก.ย. 2529 พูดท้ายเทศน์ 21.01
 10.) 25 ต.ค. 2529 รุกขมูล (เข้าป่า-เข้าเขา) 24.13
 11.) 28 ต.ค. 2529 เกิด แก่ เก็บ ตาย 20.34
  12.) 9 ม.ค. 2530 ปัจจัยปัจจเวกขณะ 48.45
 13.) 9 ม.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 14.26
 14.) 18 ม.ค. 2530 ภาคปฏิบัติภาคสำคัญ 41.49
 15.) 31 ม.ค. 2530 มีไหม ทางจงกรม 15.33
 16.) 13 มี.ค. 2530 สิ่งที่เหยียบย่ำทำลาย 37.30
 17.) 18 มี.ค. 2530 เราจะจริงหรือไม่เท่านั้น 62.52
 18.) 3 เม.ย. 2530 ความละเอียดแหลมคมของกิเลส 63.39
 19.) 3 เม.ย. 2530 พูดท้ายเทศน์ 17.24
 20.) 12 เม.ย. 2530 ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ 61.00
 21.) 12 เม.ย. 2530 พูดท้ายเทศน์ 34.27

    เวลารวม: 12:25.24s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 36 ปี 2530 Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2530 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 19 เม.ย. 2530 หลักเกณฑ์เป็นอย่างไร 56.57
  2.) 19 เม.ย. 2530 พูดท้ายเทศน์ 46.33
  3.) 15 พ.ค. 2530 มีแต่ชื่อธุดงกรรมฐาน 37.09
  4.) 15 พ.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 19.08
  5.) 30 พ.ค. 2530 วิธีการต่อสู้กิเลส 53.57
  6.) 30 พ.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 35.11
  7.) 10 มิ.ย. 2530 สิ่งสัปปายะ 9.38
  8.) 14 มิ.ย. 2530 ปฏิบัติให้ถึงความจริง 62.41
  9.) 22 มิ.ย. 2530 ข้าศึกของพุทธศาสนา 56.52
 10.) 7 ก.ค. 2530 อวิชชาเป็นต้นเหตุ 61.40
 11.) 11 ก.ค. 2530 กิเลสอันเดียวเท่านั้น 64.11
  12.) 11 ก.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 27.35
 13.) 29 ก.ค. 2530 วิชาฆ่ากิเลส 64.41
 14.) 29 ก.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 42.38
 15.) 13 ส.ค. 2530 พุทธวิสัย 41.38
 16.) 13 ส.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 23.44

    เวลารวม: 11:44.13s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 37 ปี 2530-2531 Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2530 – 2531 (128 kb/s) 

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 29 ส.ค. 2530 ตามร่องรอยศาสดา 58.11
  2.) 5 ก.ย. 2530 กิเลสแท้-ธรรมแท้ 46.49
  3.) 5 ก.ย. 2530 พูดท้ายเทศน์ 45.39
  4.) 15 ก.ย. 2530 ผู้รู้ ผู้แนะนำ 48.13
  5.) 15 ก.ย. 2530 พูดท้ายเทศน์ 31.21
  6.) 23 ก.ย. 2530 สถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญ 49.49
  7.) 23 ก.ย. 2530 พูดท้ายเทศน์ 38.04
  8.) 4 ต.ค. 2530 สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ 53.40
  9.) 4 ต.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 45.47
 10.) 7 ต.ค. 2530 ผ้ากาสาวพัสตร์ (ก่อนปาฏิโมกข์) 15.43
 11.) 18 ต.ค. 2530 งานอันละเอียดละออ 43.13
  12.) 18 ต.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 51.18
 13.) 18 ธ.ค. 2530 พระพุทธเจ้า 47.45
 14.) 18 ธ.ค. 2530 พูดท้ายเทศน์ 26.36
 15.) 15 ม.ค. 2531 ศาสนธรรมมุ่งลงที่ใจ 53.08
 16.) 1 ก.พ. 2531 อวิชชา 10.38
 17.) 7 ก.พ. 2531 สายทางสู่วิมุตติ 52.33
 18.) 2 มี.ค. 2531 ในสังฆมณฑล (ก่อนปาฏิโมกข์) 2.47

    เวลารวม: 12:01.14s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 38 ปี 2531 Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2531 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 6 มี.ค. 2531 มารในศาสนา 61.31
  2.) 6 มี.ค. 2531 พูดท้ายเทศน์ 47.45
  3.) 2 เม.ย. 2531 ศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตน 52.19
  4.) 13 เม.ย. 2531 การมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ 49.50
  5.) 13 เม.ย. 2531 พูดท้ายเทศน์ 43.24
  6.) 16 เม.ย. 2531 มาตุคาม (ก่อนปาฏิโมกข์) 8.40
  7.) 22 เม.ย. 2531 ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น 53.53
  8.) 22 เม.ย. 2531 พูดท้ายเทศน์ 30.26
  9.) 28 เม.ย. 2531 หลักของผู้ปฏิบัติ 49.29
 10.) 28 เม.ย. 2531 พูดท้ายเทศน์ 15.54
 11.) 15 พ.ค. 2531 ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม 49.27
  12.) 15 พ.ค. 2531 พูดท้ายเทศน์ 13.34
 13.) 30 พ.ค. 2531 อย่าถือกิเลสเป็นศาสดา (ก่อนปาฏิโมกข์) 7.00
 14.) 28 ก.ค. 2531 งานของพระ (ก่อนปาฏิโมกข์) 13.12
 15.) 29 ก.ค. 2531 กิเลสวัฎฎ์-ธรรมวัตร 63.53
 16.) 12 ส.ค. 2531 ตามเหตุผลหลักธรรม (ก่อนปาฏิโมกข์) 11.54
 17.) 28 ส.ค. 2531 การประกอบความพากเพียร 56.15
 18.) 28 ส.ค. 2531 พูดท้ายเทศน์ 61.16

    เวลารวม: 11:29.42s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 39 ปี 2531-2532  Click Play google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส  ปี 2531 – 2532 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 27 ก.ย. 2531 การพิจารณาธรรมทั้งหลาย 58.01
  2.) 27 ก.ย. 2531 พูดท้ายเทศน์ 53.44
  3.) 12 ต.ค. 2531 ธรรมาวุธ 51.55
  4.) 24 ต.ค. 2531 สัจธรรมภาคปฏิบัติ 47.21
  5.) 24 ต.ค. 2531 พูดท้ายเทศน์ 64.23
  6.) 30 ต.ค. 2531 ออกเที่ยวธุดงกรรมฐานปฏิบัติธรรม 45.06
  7.) 23 พ.ย. 2531 งานภาวนา (ก่อนปาฏิโมกข์) 5.09
  8.) 28 พ.ย. 2531 ธรรมบูชา 60.32
  9.) 13 ธ.ค. 2531 ศึกษาข้อวัตรปฏิปทานำไปปฏิบัติ 52.34
 10.) 23 ธ.ค. 2531 หาบหามเงินทำลายพระวินัย (ก่อนปาฏิโมกข์) 14.09
 11.) 11 ม.ค. 2532 สายทางดำเนินของธรรม 56.00
  12.) 11 ม.ค. 2532 พูดท้ายเทศน์ 48.42
 13.) 17 ก.พ. 2532 ผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกณฑ์นำไปฝึกตน 50.36
 14.) 17 ก.พ. 2532 พูดท้ายเทศน์ 36.00
 15.) 27 ก.พ. 2532 สมถะธรรม-วิปัสสนาธรรม 51.30

    เวลารวม: 11:35.42s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 40 ปี 2532  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส ปี 2532 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 17 มี.ค. 2532 กลมายากิเลสที่แทรกมา 52.37
  2.) 17 มี.ค. 2532 พูดท้ายเทศน์ 67.22
  3.) 15 เม.ย. 2532 สัมผัสธรรมด้วยภาคปฏิบัติ 54.18
  4.) 20 เม.ย. 2532 ควรคิดบ้าง (ก่อนปาฏิโมกข์) 3.19
  5.) 26 เม.ย. 2532 ผู้ทรงอรรถทรงธรรม 58.17
  6.) 23 พ.ค. 2532 หากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้ 40.33
  7.) 5 มิ.ย. 2532 จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส 61.07
  8.) 5 มิ.ย. 2532 พูดท้ายเทศน์ 28.31
  9.) 18 มิ.ย. 2532 บวช-ปฎิบัติเพื่อเป็นพระ (ก่อนปาฏิโมกข์) 5.11
 10.) 21 มิ.ย. 2532 ธรรมสถิตที่ใจ 92.00
 11.) 29 มิ.ย. 2532 จิตพระอรหันต์ 17.15
  12.) 18 ก.ค. 2532 งานสำคัญของพระ 54.53
 13.) 10 ส.ค. 2532 สัตว์โลกผู้ท่องโอฆะสงสาร 88.44
 14.) 30 ก.ย. 2532 พระโลภ-พระหยาบ (ก่อนปาฏิโมกข์) 8.55
 15.) 14 ต.ค. 2532 กรรมฐานเจริญพร-กรรมฐานสัตตาห (ก่อนปาฏิโมกข์) 21.20
 16.) 15 ต.ค. 2532 หลักธรรมวินัยมีอยู่ (เฉพาะพระ) 58.27
 17.) 28 พ.ย. 2532 ทางอุบัติของศาสดาและสาวก (ก่อนปาฏิโมกข์) 26.13

    เวลารวม: 12:19.02s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 41 ปี 2532-2533  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส ปี 2532 – 2533 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 1 ธ.ค. 2532 วงกรรมฐานที่ตายใจได้ 94.25
  2.) 8 ธ.ค. 2532 ให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง 93.51
  3.) 2 ม.ค. 2533 งานรื้อถอนวัฏฏะ 84.45
  4.) 26 มี.ค. 2533 ภาคปฏิบัติแปลธรรมฆ่ากิเลส 21.31
  5.) 27 มี.ค. 2533 ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป 83.39
  6.) 2 เม.ย. 2533 โมฆะภิกษุ 46.37
  7.) 11 มิ.ย. 2533 กิเลสตีตลาด 53.07
  8.) 8 ก.ค. 2533 ความวิตกวิจารณ์ในหมู่คณะ 36.40
  9.) 5 ส.ค. 2533 ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้า-ปลุกตนเอง 64.12
 10.) 12 ก.ย. 2533 กิเลสกับธรรมแสดงผลไม่ลำเอียง 65.28
 11.) 7 ต.ค. 2533 ผู้นำเป็นกำลังใจ 52.57
  12.) 23 พ.ย. 2533 สรณะของเพศนักบวช 49.26

    เวลารวม: 12:26.38s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 42 ปี 2533-2534 Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2534 – 2535 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 1 เม.ย. 2534 แง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐาน 47.09
  2.) 3 พ.ค. 2534 สังวรธรรม 71.37
  3.) 1 ก.ค. 2534 พระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจ 66.35
  4.) 27 ก.ค. 2534 การพัฒนาจิตในทางศาสนา 52.54
  5.) 12 ก.ย. 2534 ถามใจตัวเองซิ ! 66.19
  6.) 3 ต.ค. 2534 กิเลสไม่ยอมรับความจริง 77.47
  7.) 2 พ.ย. 2534 จำให้ดีนะ ! คำพูดแบบนี้ 36.49
  8.) 20 พ.ค. 2535 ศาสนาเรียวแหลมจริงหรือ 45.37
  9.) 19 มิ.ย. 2535 กำลังใจ 55.34
 10.) 15 ก.ค. 2535 หลักใจ 42.52
 11.) 23 ต.ค. 2535 ปัญญาฆ่ากิเลสหรือฆ่าธรรม 56.20
  12.) 14 ธ.ค. 2535 ท่านผู้วิเศษ 85.53

    เวลารวม: 11:45.26s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 43 ปี 2535-2538  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ ปี 2536 – 2538 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 20 ม.ค. 2536 ธรรมสมบัติอันล้นค่า 87.39
  2.) 26 ก.พ. 2536 คลื่นมหาเหตุ 84.05
  3.) 3 ส.ค. 2536 ทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏ 44.13
  4.) 6 พ.ย. 2536 ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 66.49
  5.) 20 ม.ค. 2537 ห่วงใยหมู่คณะ 34.10
  6.) 15 มี.ค. 2537 โลกวัฏฏะ ๓ 57.50
  7.) 22 มิ.ย. 2537 ธรรมชาตินี้ 56.35
  8.) 23 ก.ค. 2537 สิ่งที่เป็นภัยและทำลายจิตใจ 50.47
  9.) 30 ก.ค. 2537 ปฏิบัติให้ถูกพ้นทุกข์ได้ 37.02
 10.) 15 ส.ค. 2537 เรื่องของกิเลส 56.17
 11.) 22 ต.ค. 2537 โลกามิส 37.48
  12.) 2 พ.ค. 2538 วัฏจักร-ธรรมจักร-วิวัฏจักร 49.46
  13.) 12 ก.ค. 2538 ภัยของจิตคืออะไร 74.47

    เวลารวม: 12:17.48s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 44 ปี 2538-2543  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส ปี 2538 – 2543 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 21 ต.ค. 2538 กิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวาน 45.03
  2.) 30 ก.ค. 2539 เมืองพอ 50.22
  3.) 2 พ.ย. 2539 บ้าหลงสังขาร 22.02
  4.) 18 ต.ค. 2540 พูดเสียบ้างไม่ใช่คุย 60.53
  5.) 9 ก.ค. 2541 กิเลสอยู่ตรงไหน นิพพานอยู่ตรงนั้น 31.05
  6.) 9 ก.ค. 2541 พูดท้ายเทศน์ 13.51
  7.) 5 ต.ค. 2541 ปวารณา 7.37
  8.) 10 ต.ค. 2541 ธรรมไม่คุ้นกับใคร 19.07
  9.) 26 ธ.ค. 2541 จิตตภาวนาหนทางติดตามภพชาติ (ณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง) 71.10
 10.) 28 ก.ค. 2542 ธรรมะออกจากใจ 76.36
 11.) 28 ก.ค. 2542 พูดท้ายเทศน์ 29.06
 12.) 30 ต.ค. 2542 การตั้งรากฐานเบื้องต้น 67.37
 13.) 15-01-2543 จิตดวงสว่างจ้าเป็นธรรมธาตุ (ณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง) 71.06
  14.) 17 ก.ค. 2543 นิสัยวาสนาทางธรรมกับทางโลก 78.01
  15.) 17 ก.ค. 2543 พูดท้ายเทศน์ 56.44
  16.) 21 ต.ค. 2543 วัตถุคือภัยของพระกรรมฐาน 46.54

    เวลารวม: 12:27.14s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 45 ปี 2544-2545  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส ปี 2544 – 2545 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 21-01-2544 ปลงธรรมสังเวช เราจะตายด้วยกันทั้งนั้น 58.11
  2.) 21-04-2544 โลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกรรม 1.22.17
  3.) 29-06-2544 สมบัติของพระแท้ 56.36
  4.) 6-07-2544 พูดเริ่มแรก 17.11
  5.) 6-07-2544 พลิกแพลงหลอกจิตด้วยสุภะกับอสุภะ 47.42
  6.) 6-07-2544 พูดท้ายเทศน์ 7.22
  7.) 6-10-2544 วิธีตั้งจิตให้สงบเป็นสมาธิ 44.46
  8.) 6-10-2544 สนฺทิฏฺฐิโก ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเอง 28.35
  9.) 8-03-2545 เราอยากให้มีพระผู้มีอรรถมีธรรมอยู่ทั่วๆไป 24.39
 10.) 7-07-2545 ธรรมะพื้นฐานเพื่อความสูงสุดแห่งธรรม 1.00.18
 11.) 8-07-2545 กายคตาสติสำคัญมาก 1.07.19
 12.) 25-07-2545 พูดเริ่มแรก 09.47
 13.) 25-07-2545 อย่าหนีจากหลักธรรมวินัย 1.04.05
  14.) 25-07-2545 พูดท้ายเทศน์ 08.53
  15.) 27-07-2545 มหาวิทยาลัยสงฆ์ของคนมีกิเลส 1.06.58
  16.) 1-08-2545 ที่ตั้งแห่งงานของผู้ต้องการหลุดพ้น 59.43
  17.) 6-08-2545 พระวินัยรั้วกั้นทางจิตใจ 58.23

    เวลารวม: 12:42.45s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 46 ปี 2545-2546  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส  ปี 2545 – 2547 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 8-08-2545 จิตสงบจึงรู้ 18.44
  2.) 21-10-2545 โลกหวังพึ่งธรรม 23.19
  3.) 26-10-2545 หลักธรรมวินัยสำคัญมาก 25.28
  4.) 7-11-2545 ดูข้อวัตรปฏิบัติ ดูตัวเอง 5.31
  5.) 7-12-2545 กิเลสทำงานอัตโนมัติ 1.03.15
  6.) 13-12-2545 พระแท้ต้องมีสติ หิริโอตตัปปะ 26.34
  7.) 27-12-2545 ปัดกิเลส-ตักตวงมรรคผลนิพพาน 48.50
  8.) 28-12-2545 เอาร่างกายนี้เป็นทางเดินของปัญญา 1.20.24
  9.) 22-01-2546 มหาสมัยในปัจจุบัน(วัดอโศการาม  จ.สมุทรปราการ) 1.19.46
 10.) 25-06-2546 สร้างที่พึ่งภายในใจ 41.11
 11.) 5-07-2546 ธรรมเป็นเครื่องชะล้างสังหารกิเลส 1.01.02
 12.) 14-07-2546 วิธีตัดราคะ 1.21.44
 13.) 2-08-2546 ภาวนารักษาใจ 1.04.05
  14.) 9-08-2546 ศาสดาอยู่กับผู้รักธรรมรักวินัย 48.42
  15.) 10-10-2546 ไม่เห็นไม่ดูเลยดี 29.24
  16.) 11-10-2546 กองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลส 20.21
  17.) 21-11-2546 ชำระกิเลสในหัวใจ 3.21
  18.) 3-02-2547 ก้าวเดินตามนี้จะถึงจุดหมายปลายทาง 57.55

    เวลารวม: 12:59.36s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 47 ปี 2546-2548  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส ปี 2547 – 2548 (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 30-04-2547 สถานที่เหมาะสมแก่ธรรม-ธรรมสมบัติ 52.17
  2.) 1-08-2547 นักปฏิบัติให้ยึดการพิจารณาร่างกายเป็นหลัก 1.16.01
  3.) 27-08-2547 เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุด 1.08.50
  4.) 28-08-2547 สอนคนเป็น คนตายเราไม่สอน 38.30
  5.) 28-10-2547 ความหมาย “ปวารณา”” 17.31
  6.) 6-11-2547 ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าว 1.52.43
  7.) 14-12-2547 เราอยากให้มีพระกรรมฐานในภาคกลาง 36.09
  8.) 15-12-2547 สร้างธรรมขึ้นในใจ อยู่ไหนสบายหมด 1.17.35
  9.) 17-07-2548 พระพุทธเจ้าไม่ทรงชมเชยการก่อการสร้าง 47.24
 10.) 22-07-2548 วิธีการภาวนา 1.06.44
 11.) 22-07-2548 พูดท้ายเทศน์ 25.17
 12.) 29-07-2548 สังฆาฯ ปาราชิก ไม่มีในพระอรหันต์ 1.00.04
 13.) 14-08-2548 อย่าปล่อยวางภาวนา 31.17
  14.) 18-10-2548 อย่าเผลอสติ 16.12

    เวลารวม: 12:04.34s

ชุดหลักใจ แผ่นที่ 48 ปี 2548-2549  Click Play Google Drive

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
MP3- CD  เทศน์อบรมพระ – ฆราวาส ปี 2548 –2552  (128 kb/s)

 ลำดับ วันเดือนปี                     ชื่อกัณฑ์เทศน์ เวลา
  1.) 19-10-2548 ทรงมรรคทรงผลได้จากภาคปฏิบัติ 24.14
  2.) 22-10-2548 ตั้งสติให้ดีนักภาวนา 59.43
  3.) 18-01-2549 อสุภะเป็นหินลับปัญญา 34.28
  4.) 17-02-2549 หักกงกรรมวัฏฏะ 42.38
  5.) 11-04-2549 ความหลุดพ้นอยู่กับสติปัญญาแก้กิเลส 35.52
  6.) 1-07-2549 อย่าเห็นสมบัติใดเลิศกว่าวิมุตติสมบัติ 51.53
  7.) 3-07-2549 ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วสง่างาม 10.57
  8.) 11-07-2549 ปัญญาขั้นสูงเห็นสมาธิเป็นภัยไปหมด 39.56
  9.) 18-07-2549 เก่งกว่าศาสดาไปไหน 1.29.54
 10.) 7-10-2549 คอยแต่จะกลับบ้าน 36.37
 11.) 30-07-2550 ศาสนาของท่านผู้วิเศษ 1.06.35
 12.) 30-07-2550 พูดท้ายเทศน์ 45.42
 13.) 26-08-2550 จิตนี้สูญไปไหน 1.30.57
  14.) 26-10-2550 ไม่มีสติแล้วหาความสงบไม่ได้ (ปวารณา) 25.20
  15.) 18-07-2551 ถ้ามีสติแล้วกิเลสจะยุบยอบ (เข้าพรรษา) 1.29.14
  16.) 18-01-2552 นี้แหละความเมตตา (พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 96 ปี หลวงตามหาบัว รพ.อุดรธานี) 3.40

    เวลารวม: 12:23.4s

ขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เผื่อแพร่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสั่งสอนของหลวงตามหาบัว ขอให้บุญบารมีส่งผลให้ ทรัพย์ในอตีดให้ปรากฎ มิตรหายให้ปรากฎ ส่งผลบุญกุศล ให้ได้มีทรัพย์สินที่มีเงิน มีทอง มีที่ดิน และมีบริวาร ยิ่งขึ้นไป ขอให้ได้สมหวังดังปราถนาทุกประการ ส่งให้ให้สู่พระนิพพานในเร็ววัน และแผ่เมตตาส่งผลบุญนี้ ให้ บุพการี พี่น้อง ญาติ มิตร  ทั้งชาตินี้ และในอดีต และส่งผลบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวร ทั้งชาตินี้และในอตีด ตลอดจน ส่งผลบุญนี้ให้พระอินทร์และมเหสีทุกพระองค์ และพระพรหมและมเหสีทุกพระองค์ และเทวดาทุกชั้น ทุกภพ ทุกสถานที่ ตลอดจนเปรต อสูรกาย ทุกที่ทุกภพ สาธุ สาธุ สาธุ

Advertisement