หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ เทศน์วันที่ 21/02/2507 เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
เทศน์วันที่ 21/02/2507  เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน
แผ่นที่ 3.06 เวลาเทศน์ 40.22 นาที

โฆษณา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 21/02/2507 เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 21/02/2507

เรื่อง อริยสัจนอก อริยสัจใน

ระยะเวลาเทศน์ 40.22 นาที

แผ่น 3.06

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 20/02/2507 เรื่องใจเป็นศูนย์กลางของโลก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 20/02/2507

เรื่องใจเป็นศูนย์กลางของโลก

ระยะเวลาเทศน์ 25.56 นาที
แผ่น 3.05

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

ระยะเวลาเทศน์ 42.01 นาที

แผ่นที่ 3.04

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 19/02/2507 เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 19/02/2507

เรื่อง อานิสงส์ของการฟังธรรม

ระยะเวลา 42.01 นาที

แผ่นที่ 3.04

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 18/02/2507 เรื่อง เรียงลำดับอริยภูมิ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 18/02/2507

เรื่อง เรียงลำดับอริยภูมิ

แผ่นที่ 3.03

ระยะเวลา 34.33 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 17/02/2507 เรื่อง ทางเดินถึงความสิ้นทุกข์

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ

วันที่ 17/02/2507

เรื่อง ทางเดินถึงความสิ้นทุกข์

แผ่นที่ 3.02

ระยะเวลา 38.35 นาที