หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 25/11/2507 เรื่องธรรมวินัยเป็นทางเดินของพระ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 25/11/2507 เรื่องธรรมวินัยเป็นทางเดินของพระ
แผ่นที่ 4.01 ยาว 44.27 นาที

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/07/2507 เรื่องการเกิดมาพบพระพุทธศาสนา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/07/2507
เรื่องการเกิดมาพบพระพุทธศาสนา
แผ่นที่ 3.18 ยาว 4.11 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 24/07/ 2507 เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 24/07/ 2507 เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก
แผ่นที่ 3.17 ยาว 20.36 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 23/07/2507 เรื่องกิเลส ธรรมะ เป็นอย่างไร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 23/07/2507 เรื่องกิเลส ธรรมะ เป็นอย่างไร
แผ่นที่ 3.16 ยาว 54.46 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 22/07/2507 เรื่องพุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 22/07/2507 เรื่องพุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธา
แผ่นที่ 03.15 ระยะเวลา 41.27 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 14/07/2507 เรื่องพระแปลว่าประเสริฐ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 14/07/2507 เรื่องพระแปลว่าประเสริฐ
แผ่นที่ 03.14 ระยะเวลา 39.55 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 24/05/2507 เรื่องครูอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 24/05/2507 เรื่องครูอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี
แผ่นนที่ 03.13 ระยะเทศน์44.39 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 28/03/2507 เรื่องปฏิปทาของพระพุทธเจ้า

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 28/03/2507 เรื่องปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
แผ่นที่ 3.12 เทศน์ยาว 33.03 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย
แผ่นที่ 3.11 ยาว 45.06 นาที

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ ชุดหลักใจ
วันที่ 27/03/2507 เรื่องความโง่และความสงสัย
แผ่นที่ 3.11 เทศน์ยาว 45.06 นาที